DOJO KUN

At the end of each training, we recite our �Dojo Kun� which states the basic philosophy of karate according to Master Gichin Funakoshi. Master Funakoshi believed that the dojo kun should be not only a set of rules for conduct in the dojo, but also a guide to everyday life.

Click here to listen to Sensei Hiroyoshi Okazaki recite the dojo kun in Japanese.

 

Dojo Kun Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto! Seek perfection of character
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto! Be faithful
Hitotsu! Doryuku no seichin o yashinau koto! Endeavor
Hitotsu! Reigi o omonzuru koto! Respect others
Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto! Refrain from violent behavior